GD-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Archiwum Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik Referatu: Danuta Kruk, pok. 16, tel. (12) 616-9665

o pok. 15, tel. (12) 616-9514, (12) 616-9637, (12) 616-9657

o pok. 6, tel. (12) 616-9568, (12) 616-9605

o pok. -09, tel. (12) 616-9505

o pok. -016, tel. (12) 616-9576

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

a. Wypełnione wnioski na formularzach, których wzór stanowi załącznik do procedury (formularze: P i P8).

b. W przypadku wniosków na materiały z zasobu, które będą służyć do czynności dowodowych, prowadzonych w ramach postępowań administracyjnych, procesowych, a nie są przeznaczone do powszechnego udostępnienia, Zamawiający powinien udokumentować swój interes prawny. Aby udokumentować interes prawny, do wniosku należy dołączyć w formie załączników wezwania, zawiadomienia lub inne pisma zawierające informacje:

- nazwę organu prowadzącego czynności w postępowaniu administracyjnym, procesowym,

- numer sygnatury sprawy,

- charakter, w jakim występuje osoba zamawiająca materiały.

c. W przypadku, gdy zamawiający określi, że zamawiane materiały będą przeznaczone:

- dla celów dydaktycznych,

- dla prowadzonych z urzędu, przez organ administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych,

- dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych,

wówczas do wniosku należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego ww. cel (np. dla celów dydaktycznych będzie to dokument z właściwej placówki oświatowej potwierdzający przekazanie materiałów).

d. Załączniki wymienione w pkt. a., b. i c. należy dołączyć do wniosku w formie oryginału, bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Oryginały ww. dokumentów powinny być wydane przez organy prowadzące postępowanie.

e. Pełnomocnictwo - jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty
 • Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art.40 b ust.1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ale po złożeniu wniosków oraz otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 • Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 • Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.
 • Opłaty za udostępnione materiały można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- na rachunek bankowy nr: 73 1020 2892 2276 3032 0000 0000, każdorazowo podając tytuł wpłaty (oznaczenie kancelaryjne wniosku);

- w kasach UMK Wydziału Geodezji (możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej);

- w opłatomacie znajdującym się w budynku Wydziału (gotówką oraz kartą płatniczą).

 • Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

- wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto nr: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000, dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 Forma załatwienia
 • Wydanie poświadczonej kopii dokumentu wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.
 • Decyzja administracyjna w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.


Termin załatwienia
 • W dniu przyjęcia wniosku przy osobistym złożeniu formularzy.
 • Niezwłocznie, z zachowaniem kolejności zgłoszeń oraz uwzględnieniem ilości przyjętych wniosków, w przypadku złożenia wniosków na Dzienniku Podawczym lub doręczenia przez pocztę.
 • Inny, po uzgodnieniu z Zamawiającym (w przypadku obszernego i skomplikowanego zamówienia).

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji - wniesienie odwołania na wydaną decyzję administracyjną do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Kraków ul. Grunwaldzka 8 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Podstawa prawna
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Przepisy o ochronie danych osobowych.

 Informacje dodatkowe dla klienta
 • Przyjmowanie, realizacja wniosków oraz odbiór materiałów odbywa się w siedzibie Wydziału Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, pok. 6, 15,-016,-09.
 • W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną wymagane jest bezwzględne przesłanie formularzy wniosków z podpisem zamawiającego w oryginale. Jest możliwość wysłania Kopii Dokumentu Obliczenia Opłaty na określony we wniosku adres e-mail.
 • Odbiór materiałów następuje po okazaniu przez Zamawiającego dowodu zapłaty.
 • W celach poglądowych, między innymi w celu określenia adresu nieruchomości, numerów działek, można skorzystać z interaktywnej mapy Krakowa znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Link do strony: http://msip.um.krakow.pl/msip/