GD-22
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej)

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Renty Planistycznej

Kierownik Referatu: Karolina Winnicka: pok. 109, tel. (12) 616-9597

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek pisemny o udzielenie ulgi, uzasadniony ważnym interesem zobowiązanego do uiszczenia renty planistycznej, interesem publicznym, względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 - oświadczenie wnioskodawcy dotyczące stanu majątkowego oraz sytuacji materialno-bytowej,

(Przykładowe oświadczenie dotyczące stanu majątkowego oraz sytuacji materialno-bytowej jest załącznikiem do niniejszej procedury)

 - kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno-bytową wnioskodawcy i członków jego rodziny prowadzących wspólne z nim gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki).

3. Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

1. Opłata skarbowa:

 - od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł

 - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

3. Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Do 1 miesiąca od daty zgromadzenia pełnej dokumentacjiDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Podstawa prawna

1. Art. 60, art. 61 ust. 1 pkt 4, art. 64 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Art. 35 § 3, art. 36, art. 104, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 oraz art. 262 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.