GD-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

1. Zgłoszenie w formie elektronicznej można wypełnić i przesłać poprzez stronę internetową www.geodezja.krakow.pl.

2. Szczegółowe informacje związane ze zgłoszeniem w formie elektronicznej, można uzyskać pod numerami tel. (12) 616-9585, (12) 616-9574.Sprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków,

Referat Obsługi Zasobu

Kierownik Referatu: Ireneusz Tyliba: pok. 116, tel. (12) 616-9574

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych – pok. 102, tel. (12) 616-9585

Zadaj pytanie w sprawie procedury www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wypełnione zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej:

• w formie elektronicznej lub

• w formie analogowej

Wzory formularzy zgłoszeń w formie analogowej stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej procedury.

W przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, należy dołączyć oryginał umowy podpisanej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

Umowę można dołączyć do zgłoszenia w formie kserokopii (skanu) poprzez pocztę mailową, pod warunkiem okazania do wglądu oryginałów celem potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.Opłaty

1. Opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.

2. W przypadku, gdy opłata, związana z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30zł.

3. W przypadku udostępnienia wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dodatkowych materiałów zasobu w trakcie wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, nie stosuje się przepisu ust. 3.

4. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

6. Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.

7. Nie pobiera się opłaty w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

8. Opłaty można dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:

- na rachunek bankowy nr: 73 1020 2892 2276 3032 0000 0000,

- w kasie UMK Wydziału Geodezji,

- możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.Forma załatwienia

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymując zgłoszenie pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, uzgadnia z wykonawcą prac listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.Termin załatwienia

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymując zgłoszenie pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą prac listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą. GODGiK może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępnienia materiałów zasobu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Decyzja administracyjna w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Kraków ul. Grunwaldzka 8 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 12, art. 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f, 40h, 40i, 40j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

3. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Informacje dodatkowe dla klienta

Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej na formularzach analogowych stanowiących wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej (załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) należy składać w siedzibie Wydziału Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, pok. 101, 102, 104 -106.