EW-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku

w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 

 

Informujemy, że:

1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Pana/Pani dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat.

3. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter dobrowolny.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust.1 lit. e) unijnego ogólnego rozporządzenia ochronie danych (tzw. RODO) w związku z ustawą z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawą z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –

z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych.

al. Powstania Warszawskiego 10, 30-541 Kraków

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Osoby fizyczne i podmioty ubiegające się o przyznanie ulgi w spłacie należności niestanowiącej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie winny przedłożyć niżej wymienione dokumenty, jako niezbędne dla prawidłowego rozpoznania wniosku:

 

1) pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (w zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi),

2) kopia deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę. W przypadku wniosku złożonego w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, deklaracja powinna obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu,

3) dokument stwierdzający wysokość wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dokument stwierdzający pobieranie zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie),

4) pisemne oświadczenie dotyczące: posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe), istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, inne), (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury),

5) pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

6) wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi (np. zaświadczenie lekarskie, rachunki z apteki, rachunek zysków i strat, bilans, statut, zestawienie zobowiązań i należności itp.).

 

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedkładają niżej wymienione dokumenty:

 

1) pisemny wniosek o udzielenie pomocy de minimis,

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych potwierdzające, wielkość otrzymanej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w okresie bieżącego roku podatkowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy lub o wielkości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej procedury),

3) formularz informacji, którego wzór zawiera załącznik do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązującego w dniu składania wniosku, wraz innymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury)

albo

4) formularz informacji, którego wzór zawiera załącznik do aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązującego w dniu składania wniosku, wraz innymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury),

5) oświadczenia o każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w trakcie toczącego się postępowania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej procedury),

6) pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez organy upoważnione do jej reprezentowania, w tym zarząd lub prokurenta,

7) w celu stwierdzenia istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi oraz w celu prawidłowego wyliczenia wartości brutto pomocy de minimis przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanego zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa i w opłatomatach. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. NUMER KONTA:

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 

 Forma załatwienia

Postanowienie o udzieleniu ulgi albo odmowie udzielenia ulgi.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Postanowienie o umorzeniu postępowania.

 

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z postępowania wyjaśniającego (zestawienie bieżącego stanu zadłużenia wnioskodawcy).Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.1).

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.9) zmienione Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L51 I z 22.02. 2019, str. I).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

12. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa organ wzywa wnoszącego wniosek do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Jeżeli wniosek nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa powyżej.

2. Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez wnioskodawcę zaświadczeń, oświadczeń lub informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc nie może być udzielona.

3. Organ udzielający pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje zaświadczenie sporządzone na formularzu obowiązującym w dniu udzielenia pomocy potwierdzające, że udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

4. Strona ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym w art.36 §1 kpa,

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.