EW-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu rozpatrzenia ulgi w spłacie zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa.

 

Informujemy, że:

1. Ma Pana/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat.

3. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, ze zmianami i ma charakter dobrowolny.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi uchwała Nr XCVIII/2557/18

z dnia 28 marca 2018 r. Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad, sposobu

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, ze zmianami.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielona zostanie ulga w postaci odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty należności w kwocie przewyższającej 500,00 zł, będzie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na postawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie: imię, nazwisko/nazwa, forma udzielonej ulgi, kwota umorzenia oraz przyczyna umorzenia.

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielona zostanie pomoc publiczna, będzie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na podstawie

art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

w zakresie: beneficjent pomocy, wartość pomocy, forma pomocy, przeznaczenie pomocy oraz podstawa prawna.

 

 

Ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –

z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Sprawę załatwia

 Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Krakowa – Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków w zakresie zaległych należności cywilnoprawnych z wyłączeniem należności powstałych z tytułu zapłaty przez Gminę Miejską Kraków odszkodowania na rzecz właściciela lokalu za niedostarczenie lokalu socjalnego lub niewskazanie pomieszczenia tymczasowego, naliczonych po dniu 31.12.2012 r. w zakresie, których właściwy jest Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

 

 

 

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

Osoby fizyczne i podmioty, dla których ulga nie będzie stanowić pomocy publicznej lub pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

1) pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (w zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi wzór stanowią załączniki nr od 1) do 4) do procedury),

2) kopii deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę.

W przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, deklaracja powinna obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu,

3) dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinków emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dokumentów potwierdzających pobieranie zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia lub innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie),

4) pisemnego oświadczenia dotyczącego posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe (załącznik nr 6 do procedury),

5) pisemnego oświadczenia o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, itp.) – załącznik nr 6 do procedury,

6) pełnomocnictwa – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta,

7) wszelkich innych dokumentów uzasadniających przyznanie ulgi (np. zaświadczenia lekarskie, rachunki z apteki itp.),

8) w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: statutu lub aktu założycielskiego, sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, informacji na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, planu przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, wykazu nieuregulowanych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych występujących na dzień złożenia wniosku oraz innych dokumentów, w celu wykazania istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi.

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

1) pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju, uzasadnieniem oraz określeniem, o którą pomoc de minimis wnioskują (w zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi wzór stanowią załączniki nr 1, 2, 4 do procedury),

2) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis - zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 10 do procedury),

3) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 10 do procedury),

4) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie otrzymał takiej pomocy w roku podatkowym, w którym ubiega się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (załącznik nr 10 do procedury),

5) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis - formularza informacji (załącznik nr 7 do procedury),

6) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - formularza informacji (załącznik nr 8 do procedury),

7) zobowiązania do poinformowania o każdej innej pomocy de minimis i/lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w trakcie toczącego się postępowania (załącznik nr 11 do procedury),

8) pełnomocnictwa – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta),

9) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości innych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych, informacji na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, planu przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, wykazu nieuregulowanych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych występujących na dzień złożenia wniosku oraz innych dokumentów, w celu wykazania istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi oraz w celu prawidłowego wyliczenia wartości brutto pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc indywidualną na restrukturyzację zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

1) pisemnego wniosku o udzielenie o udzielenie pomocy indywidualnej na restrukturyzację (załącznik nr 5 do procedury),

2) planu restrukturyzacyjnego,

3) informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy (załącznik nr 9 do procedury),

4) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości inne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych, informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

5) pełnomocnictwa – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta).

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

1) pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 12 do procedury),

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 13 do procedury).

 

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

- porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności

  albo

- pismo o odmowie zawarcia porozumienia w sprawie o udzielenie ulgi.Termin załatwienia

do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia wydziału merytorycznego, odpowiedzialnego za podstawę i wysokość wierzytelności,

2) Zestawienie bieżącego stanu zadłużenia wnioskodawcy.

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, ze zmianami.

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18. grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.1).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.9 ze zm.).

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 28.06.2014 r., str. 45).

8. Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z dnia 31.07.2014 r., str. 1).

9. Komunikat Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91 I z dnia 20 marca 2020 r. str. 1 ze zm.).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez wnioskodawcę zaświadczeń, oświadczeń lub informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc publiczną lub pomoc de minimis, pomoc nie może być udzielona.

2. Organ udzielający pomocy de minimis wydaje zaświadczenie sporządzone na formularzu obowiązującym w dniu udzielenia pomocy potwierdzające, że udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.