EK-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, specjalnym, w szkole integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii


Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

1. Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30 – 103 Kraków.

2. Referat Szkół Ogólnokształcących, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30 – 103 Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego – stanowiący załącznik do niniejszej procedury.

2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Skierowanie do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązującego dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do zapewnienia dziecku/uczniowi odpowiedniej formy kształcenia.

2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/starosty, będącego organem prowadzącym dla przedszkola /szkoły/ośrodka, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole/ośrodku znajdującym się poza terenem Gminy Miejskiej Kraków.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego – stanowiący załącznik do niniejszej procedury.Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dzieci/uczniowie kierowani są do przedszkola/szkoły/ośrodka zgodnie z wiekiem, ukończonym etapem kształcenia oraz typem niepełnosprawności.

2. W przypadku wniosku o skierowanie do przedszkola/szkoły/ośrodka, zgodnie art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, znajdującego się poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, Prezydent Miasta Krakowa występuje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego/starosty, będących organem prowadzącym dla przedszkola/szkoły/ośrodka, o wydanie skierowania.

3. W przypadku, gdy dziecko/uczeń zamieszkuje poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, a w danej gminie/powiecie nie ma odpowiedniego przedszkola/szkoły/ośrodka, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego/starosta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka/ucznia dołączając wniosek rodziców (opiekuna prawnego) o skierowanie do wybranego przedszkola/szkoły/ośrodka wraz z  kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.