EK-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych

Tel.: 12-616-5231, 12-616-5228

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, powinien zawierać:

a) w przypadku założyciela będącego osobą prawną – nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej,

b) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji,

c) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:

- wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych, - w przypadku szkoły podstawowej – wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne,

- w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 6 ustawy -Prawo oświatowe – wskazanie klas, które ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły,

- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – wskazanie zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,

- w przypadku szkoły specjalnej – wskazanie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę,

d) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

 

2. Załączniki do wniosku o udzielenie zezwolenia:

a) w przypadku założyciela będącego osobą prawną – kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz – jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

b) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną – wyciąg z dowodu osobistego zawierającego imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej,

c) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej,

d) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,

e) opinie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu, a w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, również o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą mieścić się szkoły filialne, i najbliższym ich otoczeniu,

f) dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki,

g) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot) oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora w szkole lub placówce publicznej,

h) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych,

i) dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

j) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” zgodnie z art. 76a kpa - przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, lub przez instytucje, które je wydały, lub na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Wydanie zezwolenia (w drodze decyzji administracyjnej) na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną albo decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

 

2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:

a) wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z właściwego rejestru lub ewidencji,

b) wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem,

c) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie fizycznej lub osobie prawnej będącej założycielem,

d) udzielenia zgody na likwidację szkoły lub placówki publicznej, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

 

3. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:

a) nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu,

b) przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego,

c) określonym w art. 56 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe,

d) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 68 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

4. Odmowa wydania zezwolenia, w formie decyzji administracyjnej nastąpi, jeżeli:

1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem nie przewiduje prowadzenia przez nią działalności oświatowej,

2) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej jest sprzeczny z ustawą Prawo oświatowe, aktami prawnymi wydanymi na jej podstawie i pomimo wezwania nie został zmieniony,

3) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt nie zapewniają realizacji statutowych zadań szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

4) nauczyciele nie posiadają wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej danego typu lub rodzaju,

5) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela nie będzie sprzyjać poprawie warunków kształcenia, a także nie będzie korzystne uzupełniać sieci szkół publicznych,

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – proponowany zawód lub zawody nie są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w odrębnych przepisach.Termin załatwienia

Zezwolenie/odmowa na założenie szkoły lub placówki publicznej wydaje się zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (od 1 do 2 miesięcy).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 Podstawa prawna

1. Art. 88 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.Informacje dodatkowe dla klienta

Zgodnie z art. 64 § 2 kpa, jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej nie zawiera wymienionych w pkt 5 dokumentów i pomimo wezwania nie zostaną one uzupełnione w wyznaczonym terminie, ww. wniosek pozostawia się bez rozpoznania.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: