BP-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Planowania Przestrzennego

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków albo uwag składanych do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Należy poinformować, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być radni miejscy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków/uwag.

7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przetwarzanych danych sobowych.

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: iod@um.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planu miejscowego) mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

- Odnośnik do karty usługi ePUAPSprawę załatwia

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.

UWAGA!
Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres,
2) wskazanie nieruchomości (lub inny opis terenu), dla którego winien zostać sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
3) postulaty dotyczące przeznaczenia nieruchomości lub terenu oraz warunków ich zagospodarowania.Opłaty

Brak.Forma załatwienia

Wpis do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania wniosku do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Brak.Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców od 16 marca 2020 r. do odwołania tylko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta


UWAGA!
Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)


Wnioski i uwagi można składać osobiście we wszystkich punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub wysyłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul.Mogilska 41, 31-545 Kraków, a także przesłać w formie elektronicznej w sposób określony w punkcie 1 niniejszej procedury.


Informacja o dokonaniu wpisu wniosku do rejestru zostanie wysyłana do wnioskodawcy w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

 

W oparciu o wszystkie zebrane wnioski, Prezydent Miasta Krakowa opracowuje wieloletni program sporządzania planów miejscowych a także dokonuje analiz o zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany. Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy są przekazywane Radzie Miasta Krakowa, celem dokonania przez nią oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych.

 

- Odnośnik do Rejestru wnioskówSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: