AU-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Wydanie dziennika budowy / rozbiórki


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Sprawę załatwia Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Przy pobraniu dziennika po raz pierwszy:

 1. oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę – do wglądu* .
 2. numer ID lub SOS lub sygnatura zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub kopia zgłoszenia zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a oraz robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane.

 

Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika:

 1. oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę – do wglądu* lub numer ID lub SOS lub sygnatura zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub kopia zgłoszenia zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a oraz robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane.
 2. oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/rozbiórki – do wglądu*.

 

W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć:

 1. oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy /oryginał/.
 2. oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę – do wglądu* lub numer ID lub SOS lub sygnatura zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub kopia zgłoszenia zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a oraz robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane.
 3. oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.

 

 

* Dokument fakultatywny – przyspieszający rozpoznanie wniosku.Opłaty

Należy uiścić opłatę za wydanie dziennika budowy/rozbiórki (równą cenie nabycia przez Urząd Miasta Krakowa).

Opłaty za wydanie dziennika budowy można dokonywać w KASIE bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Krakowa lub przekazem pocztowym - druk 3A (Urząd Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat, Al. Powstania Warszawskiego 10,

31-549 Kraków).

 

Opłata za dziennik budowy –

Numer konta: PKO Bank Polski S.A - 77 1020 2892 0000 5802 0590 0933

 

 Forma załatwienia

Wydanie dziennika budowy/rozbiórki po przedłożeniu potwierdzenia dokonania stosownej opłaty.Termin załatwienia

Do 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 45 ust. 1-3 i 42 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę - można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

Informacje dodatkowe dla klienta

 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2,
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.
 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: