AU-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę należy dołączyć:

 

 1. Zgodę właściciela obiektu.
 2. Mapę ewidencyjną obrazującą położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących.
 3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu.
 4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
 5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 6. Pozwolenia, uzgodnienia1 lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi.
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 8. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.
 9. Inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz z przepisów odrębnych, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, przykładowo:

- projekt rozbiórki obiektu2,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach3.

 

UWAGA:

 Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione

są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze,

a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi oraz upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany dokument (art. 76a § 2 i 2b k.p.a.).

 

1-Nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

2- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

3- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

 

 Opłaty

 Opłata skarbowa:

 1. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa

i kasach Urzędu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych

w gminnej ewidencji zabytków.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna
 1. Art. 28, art. 31, art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
 2. Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druk wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. – można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo budowlane pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Rozbiórka obiektów wymienionych w pkt 1) wymaga uprzedniego zgłoszenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK wg odrębnej proceduryo numerze AU-11

 1. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
 2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji. Uczestnikami mediacji mogą być:

1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo

2) strony postępowania.

 

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: