AU-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczenia opisu usługi na język migowy

 


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 

 1. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493).
 2. Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji – fakultatywnie.
 3. Projekt budowlany odpowiadający zakresowi wniosku wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami1 , pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi – wykonany zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.) – w 4 egzemplarzach wraz z oświadczeniem projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 4. Numer ID lub SOS lub sygnatura zgłoszenia – w przypadku składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zatwierdzenia istotnego odstępstwa od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.
 5.  Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów właściwych uprawnień, tj. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu).
 6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu – w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo gdy konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 8. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.
 9. Inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z przepisów odrębnych, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, przykładowo:

- decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu2 z klauzulą ostateczności, tj. decyzję ustalającą warunki zabudowy lub decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

– jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach3 z klauzulą ostateczności.

 

UWAGA: Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione

są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze,

a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi oraz upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany dokument (art. 76a § 2 i 2b k.p.a.).

 

1Nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

2Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

3Ustawa z dnia3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

 Opłaty

Opłata skarbowa:

 

 1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł
 3. Od pozwolenia wydawanego na podstawie przepisów Prawa budowlanego – odpowiednio do zakresu wniosku:
  1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
   1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
    • za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł
    • nie więcej niż – 539 zł
   2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł
   3. innego budynku – 48 zł
   4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł
   5. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł
   6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g – 2 143 zł
   7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do1 kilometra – 105 zł
   8. innych budowli – 155 zł
   9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł

W przypadku pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

  1. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1).

 Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć

do wniosku.

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

UWAGA! - Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku przeprowadzenia w ramach postępowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinia właściwego inspektora sanitarnego w sprawie ustalenia zakresu raportu – w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustalenie zakresu raportu.
 3. Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 4. Opinia Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie – w przypadku, gdy projektowana inwestycja mogłaby mieć wpływ na układ komunikacji rowerowej w Mieście Krakowie (zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr 2/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna

Podstawa prawna

 1. Art. 28, art. 33 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 1-5 i art. 36 ust. 1 oraz art. 36a ust. 1 i ust. 2-5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018 r., Dz. U. poz. 1202 z póżn. zm.)
 2. Art. 72 ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 69 i 70 w związku z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę, druk wniosku o pozwolenie na budowę,druk wniosku o zmianę decyzji pozwolenie na budowę druk oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz druk oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - stanowiące załączniki do procedury - można pobrać

 1. na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków ,
 2. ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

Informacje dodatkowe dla klienta

 1. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji. Uczestnikami mediacji mogą być:

1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo

2) strony postępowania.

 

 1. W trakcie postępowania organ może nałożyć, w drodze postanowienia, obowiązek dostarczenia innych dowodów umożliwiających rozstrzygnięcie zagadnień spornych podniesionych przez strony w trakcie postępowania administracyjnego lub stwierdzonych przez organ administracji z urzędu, a mających na celu zabezpieczenie interesów osób trzecich np. dodatkowe ekspertyzy, takie jak:

1. analiza dotycząca zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń oraz właściwego czasu nasłonecznienia,

2. wpływ na konstrukcje sąsiednich obiektów,

3. dokumentacja w zakresie odwodnienia działki lub obiektu stanowiącego przedmiot decyzji lub obiektów sąsiednich,

4. inne – na podstawie przepisów odrębnych.

 

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego, pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
 • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
 • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • oraz zmian wymagających uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

 

 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 2. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
 3. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.), do projektu budowlanego projektant dla obiektów budowlanych wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane winien dołączyć charakterystykę energetyczną.
 4. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektant do projektu budowlanego winien dołączyć opinię geotechniczną (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia).

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: