Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Park Zakrzówek – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 25 lutego 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 marca 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 517/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 8 czerwca 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 18 czerwca do 16 lipca 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu - 28 czerwca 2012 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 6 sierpnia 2012 r.
 8. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu - Zarządzenie Nr 2342/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2511/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 września 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LVIII/778/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2012 r. poz. 5215.


strona bipPowrót do strony głównej planu