Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Rejon Św. Jacka - Twardowskiego – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 25 lutego 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 marca 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 3678/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 grudnia 2013 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 28 lutego 2014 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 11 marca do 8 kwietnia 2014 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 marca 2014 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 22 kwietnia 2014 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1258/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2014 r. - zmienione Zarządzeniem Nr 1373/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2014 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1417/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 czerwca 2014 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 9 lipca 2014 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr CXII/1698/14 w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 4096.


strona bipPowrót do strony głównej planu