Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-02-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego

"Budynek mieszkalno – usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi:

wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji

mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce:

oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej

studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany

przy ul. Ślicznej 36, na działce nr 524/39 obr.4 Kraków - Śródmieście"