Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-12-24 OBWIESZCZENIE ds. AU-01-1.6740.1.491.2019.RSA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. nr: 58/1, 58/2, 60/3, 53/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza oraz budowa zjazdu poprzez działkę nr 53/2, obr. jw. przy ul. Kujawskiej w Krakowie, w tym: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnątrz budynku: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa wspólnej kondygnacji podziemnej z garażem podziemnym i pomieszczeniami technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa drogi wewnętrznej wraz z dojściami do budynku; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej; rozbiórka istniejącego budynku na dz. nr 60/3 obr. jw.; likwidacja zewnętrznej instalacji wodociągowej (należącej do Inwestora); wycinka zieleni kolidującej z inwestycją wraz z nasadzeniami zastępczymi; budowa obiektów małej architektury w tym ławek i stojaków na rowery