Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru MYŚLIWSKA

Logo
 


Utracił moc obowiązywania w dniu 14 grudnia 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY"Przekierowanie do strony planu
oraz  "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ"Przekierowanie do strony planu"REJON ULICY PRZEWÓZ"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 256,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIV/1540/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MYŚLIWSKA" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 570, poz. 4389 z dnia 4 listopada 2010 r.

Plan obowiązywał od dnia 5 grudnia 2010 r. do 14 grudnia 2019 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 20 października 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 8 MB)
- uchwalony w dniu 20 października 2010 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 20 października 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOo NR 570, poz. 4389 z dnia 4 listopada 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIV/1540/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Krakowie

"Plan ma na celu realizację działań samorządu związanych z rozwojem funkcji mieszkaniowych i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększonymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwoli zrealizować w tym obszarze priorytetowe cele Miasta w tej dziedzinie: poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i intensywny rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustabilizuje zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2010-12-06
Data publikacji:
2010-12-06
Data aktualizacji:
2020-08-05