Historia sporządzenia planu PARK ZAKRZÓWEK Logo
 

Powierzchnia planu - 48,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LVIII/778/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK ZAKRZÓWEK" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2012 r., poz. 5215 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 7 listopada 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje tereny położone w centralnej części Krakowa, w Dzielnicy VIII Dębniki. Obszar planu miejscowego jest ograniczony ulicami: Wyłom, Salezjańską, Ruczaj, terenami jednostki wojskowej oraz terenem parku Skały Twardowskiego. Celem planu jest stworzenia warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, jego dalszego kontrolowanego i zrównoważonego zagospodarowania w oparciu o zasady ładu przestrzennego. Zadaniem szczegółowym planu jest umożliwienie wykorzystania tego rejonu na publiczne cele rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe, przy uwzględnieniu jego walorów przyrodniczych i widokowych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-21 08:14:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-29 10:25:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-01 14:11:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:39:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-18 11:45:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 09:08:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-05-17 09:08:27
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-08-28 10:36:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 10:50:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-11 13:34:55
TOMASZ GDULA
 Edycja