Wersja dokumentu z dnia 2011-11-22 12:27:49

Wnioski elektroniczne i karty usług oraz formularze z

 

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniamy klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według następujących kategorii:

 

 


 

Architektura, budownictwo

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Ustalenie warunków zabudowy

Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
Pozwolenie na odbudowę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pozwolenie na budowę, Zmiana pozwolenia na budowę
Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budolwanych
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

 

Geodezja i kartografia

 

Gospodarka i przedsiębiorczość

 

Infrastruktura, komunikacja i transport

 

Inne sprawy urzędowe

Kultura

Mieszkalnictwo, nieruchomości

Ochrona środowiska

  • Wpis do rejestru:
    1. posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie odpadów lub
    2.prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów

Organizacja imprez

Pisma ogólne

Sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, meldunki

Turystyka i sport

Wybory i referenda

Zwierzęta

 

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa.