Obowiązujący plan WRÓBLOWICE Logo
 

UWAGA:
1) W obszarze planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓBLOWICE II"Przekierowanie do strony planu

2) W części obszaru planu zastosowanie ma uchwała Nr XI/106/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Gościnnej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków - Odnośnik do strony z uchwałąprzekierowanie do strony planu

3) Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (w sprawie o sygnaturze II SA/Kr 1405/11) stwierdził nieważność uchwały Nr CVIII/1483/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice" w części § 4 pkt 3 lit. f w zakresie słów "i 2 US" oraz w części § 17 ust. 1 w zakresie słów "i 2 US", a także części graficznej uchwały w zakresie oznaczenia 2 US.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 3 kwietnia 2012 r.

4) Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (w sprawie o sygnaturze II SA/Kr 417/18) stwierdził nieważność uchwały Nr CVIII/1483/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice" w zakresie części graficznej uchwały w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 159 obr. 94 Podgórze.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 17 sierpnia 2018 r.

 

Powierzchnia planu - 257,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: X Swoszowice i XI Podgórze Duchackie

LokalizacjaUCHWAŁA NR CVIII/1483/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓBLOWICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 490, poz. 3693 z dnia 23 września 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 24 października 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 14 MB)
- zaktualizowany na dzień 17 sierpnia 2018 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 43 MB)
- uchwalony w dniu 8 września 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 25 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 25 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 8 września 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 490, poz. 3693 z dnia 23 września 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CVIII/1483/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Obszar planu niemal w całości znajduje się w zasięgu strefy ochronnej "C" uzdrowiska Swoszowice. Szczegółowe zasady zagospodarowania poszczególnych stref ochronnych określa ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice" pozwala ustabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze oraz koordynować zagospodarowanie w sposób umożliwiający prawidłową działalność lecznictwa uzdrowiskowego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 19:57:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-11 12:54:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-27 14:30:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 11:16:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 14:52:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 13:35:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-25 11:00:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-02 12:45:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 11:31:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:19:00
TOMASZ GDULA
 Edycja