Wersja dokumentu z dnia 2016-01-05 13:07:23

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM


1. Ile dorożek może stacjonować na Rynku Głównym?

Na Rynku Głównym może stacjonować maksymalnie 18 dorożek, jednak dzięki temu, że umowy z przedsiębiorcami-dorożkarzami zostały zawarte na dni parzyste i nieparzyste, działalność w tym zakresie może prowadzić aż 36 dorożkarzy.

 

2. Czy dorożkarze mogą stacjonować w dowolnym miejscu?

Nie, przedsiębiorcy-dorożkarze nie mogą korzystać z innej lokalizacji niż wyznaczony postój dla dorożek.

 

3. Jakie obowiązki mają dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego ruchu drogowego i bezpieczeństwa, a także zasad porządkowych, sanitarnych i weterynaryjnych.

 

4. Czy rowerzyści i piesi muszą ustępować pierwszeństwa dorożkom?

Nie, powożąc klientów dorożkarze muszą udzielać pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.

 

5. Jakie konie mogą zaprzęgać dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani zaprzęgać wyłącznie konie zdrowe, dobrze odżywione oraz niepłochliwe i dające sobą kierować. Jeśli chodzi o wiek zwierząt, mogą to być wyłącznie konie pięcioletnie lub starsze. Do zaprzęgu nie można używać ogierów, wnętrów oraz klaczy źrebnych. Dorożkarze muszą także posiadać paszporty koni z wpisem potwierdzającym ich oznaczenie elektronicznymi identyfikatorami (chipami) oraz wpisy o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych.

 

6. Czy dorożkarze mogą używać bata?

W przyjętych zasadach i warunkach regulujących pracę dorożkarzy znajduje się zapis, w którym czytamy, że dorożkarze mają obowiązek traktować zwierzęta łagodnie

i nie nadużywać bata oraz innych form przemocy.

 

7. Czy konie mogą pracować w upały?

Dorożkarze muszą zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed nadmiernym obciążeniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności: nie korzystać

z wyznaczonego stałego postoju dla pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym od 13:00 do 17:00, gdy temperatura w cieniu przekroczy 28oC (obowiązujące są wskazania termometru zainstalowanego na ścianie Sukiennic), natomiast w pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 28oC, dorożkarze muszą chronić konie przed słońcem i skutkami upału, czyli dodatkowo poić zwierzęta i/lub korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych dla dorożek.

 

8. Ile godzin pracują zwierzęta?

Czas pracy zaprzęgów, czyli korzystania z postoju w Rynku Głównym może odbywać się od godz. 9:00 do godz. 1:00, jednak, co ważne, łączny czas pracy koni nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.

 

9. Skąd pewność, że ustalone normy regulujące pracę koni rzeczywiście chronią zwierzęta?

Aby skontrolować i jeszcze lepiej określić optymalne warunki pracy koni dorożkarskich, Urząd Miasta Krakowa zlecił wykonanie stosownych badań, które przeprowadzono

od czerwca do września 2014 w godzinach porannych, południowych i popołudniowych, a także późno wieczornych, czyli podczas całego okresu pracy koni dorożkarskich

w Krakowie. Analizy wykonała wykwalifikowana kadra naukowa zajmująca się zoohigieną pracy zwierząt.

 

Badania przeprowadzono na obowiązujących w mieście postojach dla dorożek.

Dla porównania wykonano także analizy na terenie stadnin koni poza terenem Krakowa, ośrodków jeździeckich i warunków naturalnych stepu ukraińskiego. Prowadzono badania psychometryczne i katatermometryczne, równolegle wykonując odczyty dodatkowym miernikiem mikroklimatu (WBGT). Uzupełniająco korzystano z kamery termowizyjnej, która umożliwiała cyfrową rejestrację rozkładu temperatur oraz wizualizację promieniowania podczerwonego ciała koni i otaczającego podłoża. W celu określenia dobrostanu pracujących koni w kontekście warunków termicznych, wykonano analizy hematologiczne i biochemiczne krwi pobieranej od koni dorożkarskich pracujących w Krakowie oraz przeprowadzono badania pulsometryczne koni.

 

Wyniki pomiarów parametrów mikroklimatycznych wykazały, że pod względem warunków termicznych najlepszym miejscem postojowym dla koni, w upalne dni, jest zacieniony bryłą Kościoła Mariackiego postój przy ul. Mikołajskiej oraz postój na alejce krakowskich Plant przy ul. Podzamcze. Natomiast najmniej odpowiednim miejscem postojowym dla koni dorożkarskich jest płyta Małego Rynku. We wszystkich pomiarach stwierdzono tam najwyższą temperaturę i jednocześnie najniższe ochładzanie, które jest niższe nawet

o kilka jednostek niż w innych punktach pomiarowych.

 

Wyniki analiz hematologicznych i biochemicznych krwi oraz pomiarów tętna u wszystkich objętych badaniami koni dorożkarskich pracujących na Starym Mieście w Krakowie mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, niezależnie od panujących warunków termiczno-wilgotnościowych.

 

Wszystkie zebrane dane pozwalają stwierdzić, że warunki pracy koni dorożkarskich w Krakowie, w miejscach i terminach dokonywanych badań nie odbiegały od przyjętych

za dopuszczalne dla innych koni użytkowych.

 

10. Kto powinien sprzątać po koniach?

Obowiązek sprzątania po koniach należy do przedsiębiorców-dorożkarzy. Muszą oni usuwać odchody pozostawione przez konie na miejscu postoju, trasie przejazdu oraz dojazdu do stajni, do pojemników spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska (pojemniki znajdują się w okolicy ul. Podzamcze). Dorożkarze są też zobowiązani utrzymywać należyty porządek oraz sprzątać po każdorazowym karmieniu i/lub pojeniu koni, a także używać ekologicznych środków chemicznych (niepieniących, nieagresywnych w działaniu), redukujących woń moczu końskiego.

 

11. Czy na dorożkach można umieszczać reklamy?

Nie, na pojeździe zaprzęgowym nie można umieszczać reklam, napisów, itp. Pojazd zaprzęgowy musi być natomiast wyposażony w cennik opłat wykonywanych usług, tabliczkę wskazującą właściciela i jego adres, naklejkę kontrolną uwidaczniającą numer boczny dorożki. Dorożkarze nie mogą również nie ozdabiać koni, w sposób ograniczający swobodę ich ruchów.

 

12. Skąd wiadomo, że dorożkarze potrafią zajmować się zwierzętami?

W trosce o dobro zwierząt, dorożkarze muszą corocznie uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni (wykładowcami

są pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i w Rzeszowie).

 

13. Czy po Rynku Głównym można galopować na życzenie klienta?

Nie, na terenie Rynku Głównego należy wyłącznie powozić stępem (najwolniejszy chód konia).

 

14. Jak długo obowiązują umowy z dorożkarzami?

Umowy cywilnoprawne zostały zawarte na okres trzech lat (2016-2018), na podstawie przeprowadzonego w dniu 1 października 2015 r. przetargu ustnego nieograniczonego.

 

15. Kiedy można rozwiązać umowę z dorożkarzem-przedsiębiorcą?

Zgodnie z treścią zawartych umów z przedsiębiorcami-dorożkarzami rozwiązanie umowy

w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umowy cywilnoprawnej, a w szczególności, gdy przedsiębiorca-dorożkarz korzysta z wyznaczonego postoju w Rynku Głównym w godz. od 13:00 do 17:00, gdy temperatura w cieniu przekracza 280C (wg termometru zawieszonego

na ścianie Sukiennic) i odmawia opuszczenia postoju. Inną przyczyną rozwiązania umowy, może być wykonywanie usługi powożenia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychoaktywnych oraz w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy-dorożkarza toczyło się postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym (dot. zakazu kierowania pojazdem zaprzęgowym).

 

16. Warunki zawarcia umowy na korzystanie z wyznaczonego postoju dla dorożek w Rynku Głównym w Krakowie

Warunki określa procedura SA-42.

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 14:34:13
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
 Edycja
2018-12-28 12:52:58
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
 Edycja
2018-03-29 09:28:18
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2017-04-03 10:53:00
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2016-01-05 13:07:23
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2016-01-05 13:07:23
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2016-01-05 12:02:23
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2016-01-05 12:02:23
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2015-05-13 11:20:52
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2014-05-22 12:33:28
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2014-05-22 12:30:52
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2013-04-02 14:21:17
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-04-02 14:16:38
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-13 12:17:42
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja