Wersja dokumentu z dnia 2017-05-18 13:40:41

Jak rozpocząć procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego?


Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie,
  • Prokuratura.

Złożenie wniosku samemu jest niemożliwe - Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Krakowa. MKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione, na dyżurach, których terminy można znaleźć tutaj.

 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście - trzeba przyjść z dowodem osobistym. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy, bo jest np. zastraszana przez alkoholika, przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  • powodują demoralizację nieletnich,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  • uchylają się od pracy (chociaż ta podstawa nie ma już racji bytu w aktualnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej).

Więcej o procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego tutaj