Obowiązujący plan GRĘBAŁÓW - LUBOCZA Logo
 

UWAGA:
1) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 18 czerwca 2019 r. wraz z wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE II (CZĘŚĆ B")Przekierowanie do strony planu
2) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "KOMBINAT"Przekierowanie do strony planu"ŁOWIŃSKIEGO"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 437 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIII/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRĘBAŁÓW - LUBOCZA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 343, poz. 2377 z dnia 7 lipca 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 22 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 15 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 czerwca 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 343, poz. 2377 z dnia 7 lipca 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CIII/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Plan ma na celu realizację działań samorządu jako stymulatora rozwoju funkcji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwoli w tym obszarze zrealizować priorytetowe cele miasta w tej dziedzinie - poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego.
Obszar planu obejmuje również cenne przyrodniczo tereny otwarte, w tym rolniczą przestrzeń produkcyjną, dlatego też konieczne jest utrzymanie i ochrona przed zainwestowaniem tych terenów, stanowiących ważny element systemu przyrodniczego Miasta.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stabilizuje zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-17 15:08:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-01 00:22:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-10 12:19:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 09:40:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 10:40:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-18 14:08:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-07 13:24:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 12:48:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 12:47:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:33:44
TOMASZ GDULA
 Edycja