Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ZESPOŁU SPORTOWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH

Logo
 

Powierzchnia planu - 3,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLIII/559/12 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZESPOŁU SPORTOWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan dla "Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich" obejmuje tereny usytuowane niemal w centralnej części Krakowa, na unikalnych terenach zielonych mających wybitne znaczenie w strukturze miasta, w rejonie ulic: Focha oraz Na Błoniach. Ze względu na usytuowanie w samym "sercu Krakowa" obszar ten jest szczególnie atrakcyjny dla działań inwestycyjnych. Brak kontroli nad przekształceniami przestrzennymi w tym rejonie miasta może przynieść negatywny skutek dla kształtu urbanistycznego tego obszaru oraz znacznie obniżyć komfort rekreacji i wypoczynku mieszkańców Krakowa. Jest to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o najwyższych wartościach, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. W obszarze planu znajduje się Rzemieślniczy Klub Sportowy "Juvenia" oraz Klub Sportowy "Zwierzyniecki". Jest to teren tradycyjnych spacerów i rekreacji mieszkańców Krakowa, z tych też względów wymagający ochrony i szczególnie pieczołowitej kontroli przyszłego sposobu zagospodarowania".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip