Wersja dokumentu z dnia 2010-08-16 14:06:30

ZASADY OCHRONY SYMBOLI MIASTA, NAZWY „KRAKÓW" ORAZ ZNAKÓW TOWAROWYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW? (ZASADY ICH UDOSTĘPNIANIA).


Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Definicyjne znaczenie znaków jest określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 z późn. zm.). Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (prawo wyłączne), które nadaje uprawnionemu z tego tytułu szereg praw. Również znaki zgłoszone do rejestracji podlegają ochronie.
Urząd Miasta Krakowa posiada prawo ochronne do poszczególnych znaków (według wykazu towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych):
 „Cracovia Kraków";
 „magiczny KRAKÓW";
 „KRAKÓW.PL";
Wszczęto również postępowanie rejestracyjne (na podstawie złożonych zgłoszeń) w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dla następujących znaków:
 „KRAKÓW.PL DWUTYGODNIK MIEJSKI";
 magiczny KRAKÓW" (szerszy zakres klasyfikacji);
 „KRAKÓW.PL (szerszy zakres klasyfikacji);
 dźwiękowy - zapis hejnału

Logo Miasta Krakowa oraz inne znaki objęte ochroną prawną pełnią funkcję znaku identyfikującego działania Gminy Miejskiej Kraków podejmowane w ramach realizacji ustawowych zadań samorządu. Logo nie może mieć na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem, a tym samym błędnie wskazywać na udział Gminy Miejskiej Kraków w działalności podmiotów trzecich.
Posiadane prawo ochronne umożliwia Gminie egzekwowanie naruszeń polegających na bezprawnym wykorzystaniu logo przez osoby trzecie, sprzecznym
z interesem i dobrym imieniem Gminy. Przede wszystkim jednak, prawo ochronne stanowi legitymację do podejmowania decyzji w zakresie rodzaju podmiotów, oraz usług lub towarów, dla których logo zostaje udostępnione.

Herb Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa należy zakwalifikować
do kategorii dóbr osobistych osoby prawnej, jaką jest Gmina Miejska Kraków, chronionych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. Herb pełni funkcję oznaczenia identyfikującego jednostkę i nie może być używany w sposób godzący w dobre imię
i wizerunek Gminy, prowadzić do deprecjacji oznaczenia lub obniżenia prestiżu Gminy. Również w obrębie tzw. „symboli Miasta" występują inne prawa: flaga, pieczęć, itd. ustanowione uchwałą Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (z późn. zm.). W sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa obowiązuje również zarządzenie Nr 167/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2004 roku.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa jest prawnym decydentem w sprawach dotyczących herbu oraz innych symboli Miasta. Zarządzanie prawami do symboli, w tym do herbu opiera się w szczególności na wyrażeniu zgody przez RMK na korzystanie z tych oznaczeń. Zgoda stanowi okoliczność wyłączającą bezprawność naruszenia.

Natomiast inny charakter prawny pełni nazwa Miasta Krakowa, która jest udostępniana zgodnie z zapisem art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy o własności przemysłowej
w brzmieniu:
„Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli: zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy, lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;".

Charakter zezwolenia (zgody jednostki) na rejestrację znaku towarowego zawierającego nazwę Miasta Kraków ma znaczenie przede wszystkim jako ochrona interesu publicznego. Zarządzanie prawem do nazwy („obrót prawny") winien odbywać się w oparciu
o wyrażenie zgody, która oznacza okoliczność wyłączającą bezprawność naruszenia.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-01 12:03:57
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-05-22 13:55:18
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-05-22 13:54:57
IZABELA HAUPT
 Edycja
2019-03-19 15:02:18
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-05-30 14:34:39
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-03-29 11:23:50
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-03-29 11:23:30
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-04-27 08:00:54
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:45:18
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:39:06
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:38:41
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-18 12:37:45
IZABELA HAUPT
 Edycja
2015-05-14 14:19:04
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-04-14 14:42:35
IZABELA HAUPT
 Edycja
2010-08-16 14:06:30
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja