Obowiązujący plan WITKOWICE Logo
 

UWAGA:
1) Od dnia 2 marca 2019 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE - PÓŁNOC"plan sporządzany
2) Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem (sygn. akt: II SA/Kr 520/10) w sprawie skargi na uchwałę Nr LXXXVII/1131/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały:
1. w części graficznej planu w zakresie terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 9U;
2. w części tekstowej uchwały w zakresie: § 13 ust. 3 pkt 1 lit. d) w zakresie słów: "z wyjątkiem terenu 9U"; § 13 ust. 3 pkt 1. lit h).
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 7 października 2010 r.

 

Powierzchnia planu - 177,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXVII/1131/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 767, poz. 5982 z dnia 11 grudnia 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 11 stycznia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)
- zaktualizowany na dzień 2 marca 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB) - zaktualizowany na dzień 2 marca 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, teletechnika
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 4 MB) - zaktualizowany na dzień 2 marca 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 2 grudnia 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 16 MB) - uchwalony w dniu 2 grudnia 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, teletechnika
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 15 MB) - uchwalony w dniu 2 grudnia 2009 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 2 grudnia 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 767, poz. 5982 z dnia 11 grudnia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXVII/1131/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1dokument pdf  |  Część 2dokument pdfplik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Plan obejmuje obszar położony w północnej części miasta Krakowa w zasięgu strefy podmiejskiej, ograniczony granicą miasta oraz obowiązującymi planami "Dolina Prądnika", "Witkowice - Głogowa" i jedną z 17 zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, a także granicą uchwalonego planu "Górka Narodowa Zachód". Obszar omawianego planu w całości znajduje się w strefie kształtowania systemu przyrodniczego i w przeważającej części stanowi tereny otwarte, oraz tereny zieleni publicznej i leśnej, przyległe do rzeki Prądnik. Znajdują się w nim także fortyfikacje z towarzyszącą zielenią forteczną. Bezpośrednie powiązanie obszaru planu z atrakcyjnym krajobrazowo terenem "Doliny Prądnika", a ponadto położenie w granicach otuliny Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz częściowo w systemie zieleni i parków rzecznych, wymaga umiejętnego połączenia ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz istniejącego i przyszłego zagospodarowania tego obszaru. Przez obszar planu "Witkowice" przebiega część projektowanej północnej obwodnicy Krakowa.
W pozostałej części obszar jest już zainwestowany zespołami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wymaga uporządkowania i doposażenia w usługi o charakterze lokalnym. W obszarze "Witkowice" istnieją pewne rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego też celem szczególnym winna być dbałość o ich racjonalne zagospodarowanie. Część terenu w rejonie zachowała układ przestrzenny dawnej wsi i znajduje się w integracyjnej strefie ochrony wartości kulturowych, gdzie wymagane są działania respektujące i asymilujące istniejące wartości urbanistyczne i architektoniczne. Ochroną objęty jest także teren Szpitala Okulistycznego, który znajduje się w rewaloryzacyjnej strefie ochrony wartości kulturowych i jest obiektem wpisanym do ewidencji konserwatorskiej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2010-01-08
Data publikacji:
2010-01-11
Data aktualizacji:
2020-07-21