Co nie jest wliczane do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek?


Do dochodu nie są wliczane:

 • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (np. stypendia szkolne dla uczniów nie mylić ze stypendiami dla studentów!)
 • dodatek dla sieroty zupełnej
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • pomoc w zakresie dożywiania
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • dodatek pielęgnacyjny (zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r., I OPS 8/2009)
 • zasiłek okresowy z pomocy społecznej
 • jednorazowe świadczenia pieniężne (np. zasiłek celowy) i świadczenia w naturze (np. pomoc w formie gorącego posiłku) z pomocy społecznej
 • dodatek mieszkaniowy
 • dodatek energetyczny
 • zapomoga pieniężna, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 • świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690)
 • świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm)
 • dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)
 • dopłata do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540)
 • świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529)
 • świadczenie uzupełniające przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-01 07:40:34
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2019-05-10 15:07:13
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2019-04-23 08:34:32
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2019-01-02 13:14:33
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2018-03-20 12:58:22
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2017-05-18 13:51:51
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2016-10-25 14:53:39
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2016-10-25 14:50:55
WIOLETTA ZGUD
 Edycja
2015-05-07 09:15:06
JAROSŁAW MĄSIOR
 Edycja
2014-04-03 14:00:27
WIOLETTA KARLIŃSKA
 Edycja