Dostęp do informacji publicznej

 

Zgodnie z Art. 6. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

 

1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b) projektowaniu aktów normatywnych,

c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,

b) organizacji,

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f) majątku, którym dysponują,

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych

d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

4) danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,


b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,


5) majątku publicznym, w tym o:

c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,

d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach

e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f) długu publicznym

g) pomocy publicznej,

h) ciężarach publicznych.

2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

 

3) Na stronie BIP MK zamieszczono także inne niż wyżej wymienione informacje publiczne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Szczegółówe informacje dotyczące udostępniania informacji publicznej na wniosek dostępne są w: Procedurze udostępniania informacji publicznej na wniosek.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-14 15:30:23
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-30 14:20:29
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 15:11:25
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-06-13 07:29:43
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-23 12:04:43
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-09 10:48:20
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 14:44:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 14:30:51
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-01-19 10:00:37
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-01-05 09:32:08
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja