Wersja dokumentu z dnia 2019-01-03 15:09:03
Obowiązujący plan SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI Logo
 

UWAGA:
1) Od dnia 23 kwietnia 2016 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNAOdnośnik do planu

2) W dniu 27 listopada 2009 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utracił moc obowiązywania §7 ust. 2 pkt 4 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - tzw. 17 ZMIAN - Fort NR 47 1/2 "SUDÓŁ"Odnośnik do planu

3) Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1653/12) w sprawie skargi na uchwałę Nr LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej obejmującej działki nr 349/6 oraz 349/4. - Orzeczenie jest prawomocne od dnia 4 kwietnia 2013 r.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA

 

Powierzchnia planu - 71,2 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście i Nowa Huta
Dzielnice: III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 661, poz. 4978 z dnia 27 października 2009 r. - obowiązuje od dnia 27 listopada 2009 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- zaktualizowany na dzień 23 kwietnia 2016 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- uchwalony w dniu 7 października 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 października 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 661, poz. 4978 z dnia 27 października 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu doliny potoku Sudół Dominikański (Rozrywka), stanowiącej jeden z obszarów systemu przyrodniczego tzw. Parków Rzecznych w obszarze Krakowa. Obszar objęty planem posiada warunki do utworzenia ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych, w powiązaniu z istniejącymi obiektami i terenami sportowo - wypoczynkowymi - ośrodkiem jazdy konnej, boiskami sportowymi, Parkiem Dominikańskim wraz z zespołem zabudowy "Żabiego Młyna", a także w powiązaniu z zespołem Fortu 47 ½ "Sudół", wraz z zielenią forteczną i częścią terenów przedpola na wschód od fortu. Zapewnia ciągłość przyrodniczą i funkcjonalną pomiędzy terenami Parku Dominikańskiego, zlokalizowanym w południowej części planu z terenami otaczającymi Fort 47 ½ "Sudół" w północnej części planu.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 18:39:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-07 12:17:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 13:49:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 13:48:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:31:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:06:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-24 12:57:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 12:12:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-12 10:36:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:09:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:37:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 12:12:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 10:36:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-19 08:24:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-26 12:46:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-26 12:32:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-16 10:03:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 09:47:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-29 13:55:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-04-27 13:54:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-29 12:37:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 11:18:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 09:45:59
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-04-16 10:32:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-12 09:38:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-01-12 09:37:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-06 07:59:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-10-09 13:00:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-10-09 12:58:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-09-29 10:11:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-26 09:46:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-08 10:56:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 08:49:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 08:36:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-12 12:17:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-05 12:37:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-25 12:50:43
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2013-05-16 14:38:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-16 14:36:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 10:39:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-15 10:38:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-07 11:34:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-08 15:23:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-03-08 15:22:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-01-28 12:39:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-18 11:02:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 12:24:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 12:24:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 10:36:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-22 13:41:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-22 13:40:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-23 10:23:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 09:16:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-03 11:45:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-04 14:17:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-25 09:17:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-06 12:09:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-03-23 12:33:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-07-06 10:54:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-09 11:36:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-11-30 12:16:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-30 12:00:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-11-30 08:19:40
GDULA TOMASZ
 Publikacja