Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru BRANICE - DWÓR

Logo Krakowa
 


Utracił moc obowiązywania w dniu 4 stycznia 2017 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 101 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXX/1049/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRANICE - DWÓR" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 590, poz. 4385 z dnia 23 września 2009 r.

Plan obowiązywał od 24 października 2009 r. do 3 stycznia 2017 r.


dokument tekstowy pdf


TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdf


RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 11 MB)

dokument graficzny pdf


Rysunek infrastruktury technicznej - Wodociąg i kanalizacja
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument graficzny pdf


Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, gazownictwo, teletechnika
- Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 5 MB)

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip z uchwałą


Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 września 2009 r.

strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 590, poz. 4385 z dnia 23 września 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXX/1049/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoCzęść 2strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoCzęść 3strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiegostrona bip z historią planu


HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

"Plan ma na celu realizację działań samorządu w zakresie ustaleń Studium. Wpłynie on na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców terenu położonego w bliskim sąsiedztwie byłej Huty im. T. Sendzimira (obecnie Mittal Steel Poland S.A.) poprzez ochronę zachowanych terenów cennych kulturowo i przyrodniczo, w tym założenia rezydencjonalnego z renesansowym dworem obronnym oraz jednego z najlepszych jakościowo kompleksów rolnych w Krakowie. Plan ten pozwoli ustalić zasady zagospodarowania przestrzennego na terenach zagrożonych powodzią, na terenach otwartych, ze szczególnym uwzględnieniem strefy zwiększania lesistości. Podniesie rangę tej części Krakowa poprzez uporządkowanie istniejącej zabudowy i harmonijne wprowadzenie nowej. Ułatwi także kształtowanie towarzyszącej jej zieleni i przestrzeni publicznych. Ustalenia przyjęte w planie umożliwią rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej i komunalnej, a także lokalizację nowych dróg wewnętrznych, które zapewnią prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta. Rozwiązania planu mają charakter kompleksowy, uwzględniający relacje z terenami otaczającymi, dla których również są opracowywane, bądź już zostały uchwalone plany miejscowe".

Odnośnik do listy planów archiwalnychPowrót do listy planów archiwalnych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2009-10-26
Data publikacji:
2009-10-26
Data aktualizacji:
2020-08-06
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-06 13:48:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-08-05 14:14:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 12:13:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 13:45:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-27 09:57:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-01 12:25:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 12:55:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-08 07:53:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-08 07:51:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:24:51
TOMASZ GDULA
 Edycja