Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Modrzewiowa – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 27 listopada 2009 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 5 stycznia 2010 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 152/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2010 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 grudnia 2011 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 stycznia do 1 lutego 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 26 stycznia 2012 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 15 lutego 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - Zarządzenie Nr 557/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 736/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2012 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 kwietnia 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 16 maja 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XLV/586/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 12. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 2861.


strona bipPowrót do strony głównej planu