Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Modrzewiowa – Projekt planu

 
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 736/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2012 r.

DRUK NR 681:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 25 kwietnia 2012 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 16 maja 2012 r. - Rada podjęła uchwałę Nr XLV/586/12 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 uchwały (ok. 9 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały)


strona bipStenogram z sesji XLIII - 25 kwietnia 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

strona bipStenogram z sesji XLV - 16 maja 2012 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugim czytaniem projektu uchwały i głosowania nad uchwaleniem planustrona bipPowrót do strony głównej planu