Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wola Justowska - Sarnie Uroczysko – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 27 listopada 2009 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 5 stycznia 2010 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 125/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2010 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 5 sierpnia 2011 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 sierpnia do 13 września 2011 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 25 sierpnia 2011 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 27 września 2011 r.
 8. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2383/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 października 2011 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 16 grudnia 2011 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 27 grudnia 2011 r. do 25 stycznia 2012 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 18 stycznia 2012 r.
 12. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 8 lutego 2012 r.
 13. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 476/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2012 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 735/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2012 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 kwietnia 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 16 maja 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr XLV/587/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 2862.


strona bipPowrót do strony głównej planu