Wersja dokumentu z dnia 2017-11-22 11:54:42

Miejskie jednostki organizacyjne Miejskie jednostki organizacyjne

Miejskie jednostki organizacyjne

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017 poz. 1868), w celu wykonywania zadań Gmina Miejska Kraków (jako miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednocześnie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870) definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.
Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne miejskich jednostek organizacyjnychMiejskie jednostki organizacyjne Twoja opinia o BIP MJO - ankieta

Edukacja: Placówki oświatowe | Zespół Ekonomiki Oświaty

Instytucje kultury: Instytucje kultury

Komunalne: ZBK | ZCK | ZIKIT | ZZM | ZIS | ZIM

Opieka społeczna i zdrowie: System pomocy społecznej | MOPS | Żłobki

Porządek publiczny i bezpieczeństwo: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie | Straż Miejska Miasta Krakowa


BIP miejskich jednostek organizacyjnych

Baza teleadresowa BIP MJO

 

 


Zobacz też:

 

Pozostałe jednostki: Grodzki Urząd Pracy


Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Kraków: Szpital im. Gabriela Narutowicza | Szpital im. Stefana Żeromskiego | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Spółki miejskie

 

 


Archiwum BIP MJO