Wersja dokumentu z dnia 2019-02-12 12:57:36

Kontrole obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa


Prezydent Miasta Krakowa, działając na podstawie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późń. zm.), Zarządzeniem Nr 289/2018 z dnia 11 lutego 2019 r. powołał Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa. Kontrola dotyczy więc obiektów noclegowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, nie będących obiektami hotelarskimi, a świadczących usługi hotelarskie.

Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej działa w oparciu o Regulamin kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa, przyjęty Zarządzeniem Nr 289/2019  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lutego 2019 r.

Kontrole przeprowadza się w oparciu o przepisy ww. ustawy i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) i Prawa przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 646).
Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1.
Posiadanie odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych (aktualne opinie kompetentnych służb w odpowiednich zakresach).

2. Spełnianie przez obiekt minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów, które nie podlegają zaszeregowaniu pod względem rodzaju i kategorii, a w których świadczone są usługi hotelarskie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

3. Zgodność stanu rzeczy z wnioskiem o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań m.in. określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 2 to organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
Dodatkowo po myśli art. 60 (1) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, - kto świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Natomiast na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych, w których są świadczone usługi hotelarskie. organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne określone odrębnymi przepisami. Z kolei ten, kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny

 


- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2018 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2017 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2017 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2016 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2016 [pdf]


- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2015 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2015 [pdf]

 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2014 [pdf]


- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2014 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2013 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2013 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2012 [pdf]

-
Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2012 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2011 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2011 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres VII-XII 2010 [pdf]

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za okres I-VI 2010 [pdf]  

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za rok VII-XII 2009. [pdf] 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa za rok I-VI 2009 rok [pdf]