Obowiązujący plan ZESŁAWICE Logo
 

UWAGA:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXIV/820/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zesławice" w zakresie § 16 ust. 2 pkt 1.

 

Powierzchnia planu - 129,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXIV/820/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZESŁAWICE" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 82, poz. 557 z dnia 20 lutego 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 23 marca 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 9 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, gazownictwo, teletechnika
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 4 lutego 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 82, poz. 557 z dnia 20 lutego 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXIV/820/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Plan obejmuje obszar położony w zasięgu strefy miejskiej, w przeważającej części już zainwestowany lub zagospodarowany, wymagający uporządkowania poprzez określenie czytelnych zasad zagospodarowania tej części miasta. W granicach obszaru znajduje się teren górniczy Zesławice, gdzie prowadzona jest eksploatacja złoża surowców ilastych wykorzystywanych do ceramiki budowlanej. Obszar planu wymaga regulacji planistycznych koordynujących zagospodarowanie w sposób umożliwiający dalszą eksploatację złoża, prawidłową rekultywację terenów wyeksploatowanych oraz stworzenie warunków dla rozwoju i bezpieczeństwa położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów budowlanych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-17 15:17:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-28 17:09:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 11:19:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-10 14:13:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 13:42:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-01 13:26:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 12:22:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:21:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 16:16:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 09:25:10
TOMASZ GDULA
 Edycja