Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Opatkowice - Wschód – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 12 marca 2004 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 4 maja 2004 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 840/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2004 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 maja 2005 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 maja do 15 czerwca 2005 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 31 maja 2005 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 29 czerwca 2005 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1368/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2005 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1592/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2005 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 14 września 2005 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 28 września 2005 r. - drugie czytanie projektu uchwały - projekt odesłany do projektodawcy.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 1 marca 2006 r. - głosowanie nad uchwaleniem planu - Uchwała Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 13. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 407, poz. 2562 z dnia 14 lipca 2006 r.


strona bipPowrót do strony głównej planu