Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Opatkowice - Wschód – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 maja 2005 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXII/513/00 z dnia 11 października 2000 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód" obejmującego obszar wschodniej części osiedla Opatkowice położony po wschodniej stronie ul. Zakopiańskiej (wraz z ulicą) do przebiegu rzeki Wilgi oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu - w dniach od 16 maja do 15 czerwca 2005 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:30
- pozostałe dni tygodnia: 10:00 - 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 31 maja 2005 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, sala im. J. Dietla, początek o godz.13 00.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy – Prawo ochrony środowiska – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 29 czerwca 2005 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2004 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód".

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

zawiadamiam ponownie

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXII/513/00 z dnia 11 października 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opatkowice - Wschód", obejmującego obszar wschodniej części osiedla Opatkowice położony po wschodniej stronie ul. Zakopiańskiej (wraz z ulicą) do przebiegu rzeki Wilgi.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie do dnia 4 maja 2004 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Sporządzanie planu podlega od 11 lipca 2003 r. przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przywoływanej na wstępie. W związku z tym, wnioski do planu, złożone wcześniej - w wyniku ogłoszenia (obwieszczenia, komunikatu) opublikowanego wg przepisów poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – powinny zostać odpowiednio: ponowione, potwierdzone, zaktualizowane lub wycofane.


strona bipPowrót do strony głównej planu