Obowiązujący plan TS WISŁA Logo
 

Powierzchnia planu - 28,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

Lokalizacja1. UCHWAŁA NR XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS WISŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 461, poz. 4424 z dnia 29 września 2011 r.

Zmiana planu obowiązuje od dnia 30 października 2011 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 sierpnia 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 461, poz. 4424 z dnia 29 września 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


2. UCHWAŁA NR LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS WISŁA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 8, poz. 43 z dnia 15 stycznia 2009 r.

Plan obowiuązuje od dnia 15 lutego 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 17 grudnia 2008 r.

linki zewnętrzne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 8, poz. 43 z dnia 15 stycznia 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LX/776/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokumenty PDF ze strony bip.malopolska.pl):
Część 1link zewnętrzny-PDF  |  Część 2link zewnętrzny-PDFplik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU:
Projekt zmiany planu / Stenogramy

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu oraz zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje kompleks terenów sportowo rekreacyjnych pomiędzy ul. Reymonta, Reymana, Chodowieckiego i al. 3 Maja, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniego klina terenów zielonych, terenów Błoń i Parku im. H. Jordana oraz zespołu akademickiego. Obszar ten stanowi ważną przestrzeń publiczną, miejsce organizacji imprez masowych, a rozbudowywane w tym miejscu obiekty odgrywają kluczową rolę w kontekście udziału Krakowa w organizacji imprez sportowych najwyższej rangi. Ze względu na swoje metropolitalne znaczenie, szerokie perspektywy rozwoju przy zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych i przyrodniczych, tereny klubu sportowego Wisła wymagają podjęcia kompleksowych działań. Stąd niezbędnym instrumentem do celowego kształtowania i utrwalenia zasad zagospodarowania przestrzennego powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia planu umożliwią regulację przestrzeni, zarówno w zakresie jej przekształceń, jak i jej ochrony. Dotyczy to przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów objętych planem, w szczególności zasad rozbudowy stadionu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi.

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS Wisła" wprowadzono zmianę dostosowującą prawo lokalne do potrzeb obsługi parkingowej inwestycji gminnej - stadionu miejskiego im. Henryka Reymana.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2009-02-11
Data publikacji:
2009-02-11
Data aktualizacji:
2020-07-21
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 18:52:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-08 09:52:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-03 12:08:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:35:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:13:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 12:41:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-12 13:50:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:12:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:51:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 11:28:04
TOMASZ GDULA
 Edycja