Dokument archiwalny

Art. 6.

 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:
  1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
  1. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
  2. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-04-20 10:30:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2009-01-28 10:51:37
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-28 10:51:32
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-28 10:51:24
PATYNA RAFAŁ - REDAKCJA BIP
 Edycja