Wersja dokumentu z dnia 2014-04-10 08:07:03

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa racjonalna polityka transportowa uwzględniać musi zapisaną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasadę zrównoważonego rozwoju. System transportu oparty o powyższą zasadę winien utrzymywać harmonię układu komunikacyjnego z jego otoczeniem przyrodniczym, kulturowym oraz społeczno-gospodarczym, polegającą na korzystaniu z istniejących zasobów w sposób umożliwiający ciągłość ich użytkowania i zachowania dla przyszłych pokoleń.

System transportowy powinien dążyć do równoprawności użytkowników ruchu:
samochodów, komunikacji zbiorowej, rowerowej oraz pieszej - łagodząc konflikty i chroniąc interesy słabszego uczestnika ruchu; w równowadze powinny pozostawać funkcja ruchu i parkowania. W dziedzinie transportu dla spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju, konieczne jest nakładanie ograniczeń, osiąganie kompromisów, dokonywanie wyborów, a także kontrolowanie dostępności ruchu samochodowego do centralnych obszarów Miasta. Ograniczenia te powinny być rekompensowane dobrą obsługą środkami komunikacji zbiorowej oraz dogodnymi warunkami dla ruchu niezmotoryzowanego. Rozwój systemu komunikacji zbiorowej zależy bezpośrednio od poprawy standardu usług tej komunikacji, aby uczynić ją konkurencyjną w stosunku do komunikacji indywidualnej i aby mogła ona pełnić funkcje socjalne dla niezmotoryzowanych mieszkańców oraz substytucyjne wobec samochodu w strefach z ograniczeniami ruchu. Ważna jest także obniżka jednostkowych kosztów eksploatacji. Ponadto komunikacja zbiorowa stymuluje równowagę struktur przestrzennych, gospodarczych i transportowych oraz ich zdolność do rozwoju. Koordynacja polityki władz rządowych i samorządowych (Miasto Kraków, powiaty i Województwo Małopolskie) powinna zmierzać do zagwarantowania transportowi publicznemu atrakcyjności ekonomicznej i użytkowej.

W dniu 4 lipca 2007 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XVIII/229/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ GELATA
Data wytworzenia:
2008-07-21
Data publikacji:
2008-07-23
Data aktualizacji:
2019-05-17
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 13:34:14
MICHAŁ GELATA
 Edycja
2019-05-15 08:56:55
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2018-03-29 10:32:57
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2017-03-28 13:08:08
PAWEŁ MIETECKI
 Edycja
2016-04-08 14:34:57
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2015-05-05 12:36:28
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2015-05-05 12:30:25
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2014-11-28 11:31:13
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2014-04-10 08:07:03
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2011-09-27 08:09:26
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2011-03-03 11:14:33
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2010-09-17 09:48:54
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2010-02-05 10:24:12
SEBASTIAN MEREK
 Edycja
2009-02-26 15:28:39
SZEWCZYK ŁUKASZ
 Edycja
2009-02-26 15:28:35
SZEWCZYK ŁUKASZ
 Edycja
2008-07-22 10:15:27
SZEWCZYK ŁUKASZ
 Edycja
2008-07-22 09:39:45
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-07-21 14:33:55
SZEWCZYK ŁUKASZ
 Edycja