Obowiązujący plan OPATKOWICE - ZACHÓD Logo
 

UWAGA: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. usuwające zapis § 3, ust. 1, pkt 18 uchwały Nr XCIII/932/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Opatkowice - Zachód w Krakowie.

 

Powierzchnia planu - 222,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR XCIII/932/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPATKOWICE - ZACHÓD" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 2, poz. 18 z dnia 6 stycznia 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 6 lutego 2006 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gazownictwo, elektroenergetyka
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 listopada 2005 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 2, poz. 18 z dnia 6 stycznia 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr XCIII/932/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w jpg
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie

Położone w południowej części Krakowa, przy granicy z gminą Mogilany tereny osiedla Opatkowice, objęte oddzielnymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Opatkowice - Wschód, Opatkowice - Zachód; charakteryzują się uwarunkowaniami, wynikającymi z ich tradycyjnych funkcji - rolniczych osiedli podmiejskich położonych w obszarze aglomeracji krakowskiej. Przekształcają się stopniowo w podmiejskie osiedla mieszkaniowe.
Obszar osiedla, już dawno został rozdzielony trasą "Zakopianki" (planowana "S-7"), powodującą coraz większą izolację i podział osiedla na część wschodnią i zachodnią, ale równocześnie dającą nowe możliwości rozwoju terenów w jej sąsiedztwie.
Dotychczas, rozwój ten odbywał się żywiołowo, w sposób nie odpowiadający charakterowi otoczenia wielkiego miasta. Uregulowanie zasad tego rozwoju było jednym z istotnych celów sporządzenia i uchwalenia planów miejscowych obu części osiedla, tak aby zabudowa wzdłuż trasy "S-7", sprzyjając rozwojowi usług komercyjnych nie ograniczyła utrzymania i ochrony znajdujących się tu terenów o istotnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.
Realizując takie zasady zagospodarowania plan obszaru Opatowice - Zachód, o powierzchni obszaru objętego planem ok. 224 ha, zapewnia warunki rozwoju funkcji usługowych - w sąsiedztwie trasy "S-7", znacznie rozszerza  powierzchnie terenów rozwoju zabudowy mieszkaniowej, a w części południowo-wschodniej uwzględnia naturalne walory przyrodnicze i otwarty charakter krajobrazu doliny sąsiadującej z terenami Libertowa. Regulacje dla terenów zabudowy mieszkaniowej objętych planem pozwalają na kształtowanie warunków przyjaznych dla mieszkańców, którzy wolą wybrać warunki zamieszkania - z dala od ruchliwego i zurbanizowanego centrum miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip