Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru RUCZAJ - ZABORZE

Logo
 

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 569/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały Nr XXVII/359/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Zaborze" w zakresie obejmującym:

- § 19 ust. 4, § 19 ust. 5 pkt 2, § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 4 pkt 1, § 21 ust. 4 pkt 2, § 21 ust. 7 pkt 2, § 26 ust. 1 pkt 4, § 27 ust. 5 pkt 1, § 30 ust. 3.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 listopada 2009 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. akt: II OSK 905/10 po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 listopada 2009 r. uchylił zaskarżony wyrok w części, w jakiej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skargę oddalił i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2010 r.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8 listopada 2010 r., sygn. akt: II SA/Kr 1126/10 stwierdził nieważność uchwały Nr XXVII/359/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Zaborze" w pozostałym zakresie (tj. części nieobjętej zakresem stwierdzenia nieważności wyroku z dnia 20 listopada 2009 r.).

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2010 r.

Natomiast wyrokiem z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 894/11 Naczelny Sąd administracyjny oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku z dnia 8 listopada 2010 r.

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2011 r.

 

Powierzchnia planu - 92,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXVII/359/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - ZABORZE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 40, poz. 266, z dnia 21 stycznia 2008 r.

Plan obowiązywał od 21 lutego 2008 r. do 15 lipca 2011 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 21 listopada 2007 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 40, poz. 266, z dnia 21 stycznia 2008 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXVII/359/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2008-02-21
Data publikacji:
2008-02-21
Data aktualizacji:
2020-08-05
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-05 14:20:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 12:18:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 13:55:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-27 10:17:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-27 10:16:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-01 13:00:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-25 13:04:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:33:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-05 11:56:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-26 11:58:38
TOMASZ GDULA
 Edycja