Dokument archiwalny


ZMIANA STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - OGŁOSZENIA

 (3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2009 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXIII/280/07 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. opracowania - w dniach od 14 września 2009 r. do 26 października 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14:30 - 16:30
wtorki, środy, czwartki i piątki: 13:00 - 15:00

Obszar objęty sporządzaną zmianą Studium położony jest w południowej części Krakowa, w dzielnicy IX - Łagiewniki. Granica obszaru zmiany przebiega ul. Marcika, po południowej stronie rzeki Wilgi, ul. Herberta oraz po południowej stronie ul. Podmokłej.
Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego zmianą Studium określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. w ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium zostanie przeprowadzona w dniu 25 września 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Dietla, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. opracowania.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, wyżej wymieniony projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy wnosić na piśmie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.
(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2 listopada 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), działając na podstawie Pełnomocnictwa nr 66/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2007 r.,

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXIII/280/07 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. nr 13), drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków lub w innej formie wskazanej w art. 63 KPA, w terminie do dnia 5 grudnia 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Jednocześnie informuję, że wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach złożone w odpowiedzi na opublikowane dnia 26.10.2007 r. i nie zawierające załącznika graficznego ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa, będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury zmiany Studium.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Kazimierz Bujakowski

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do ogłoszenia
(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), działając na podstawie Pełnomocnictwa nr 66/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 2007 r.,

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXIII/280/07 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków lub w innej formie wskazanej w art. 63 KPA, w terminie do dnia 28 listopada 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.Powrót do strony studium 2014Powrót do strony zmiany Studium


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-12 12:03:29
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2017-07-20 11:19:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-12-28 10:01:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-01 14:08:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-01 14:03:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-16 14:43:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-07-16 14:43:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-04 13:16:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-04 12:16:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-02 10:58:41
TOMASZ GDULA
 Edycja