Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Bulwary Wisły – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 26 października 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 30 listopada 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2789/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko - 23 kwiecień 2010 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 4 maja do 9 czerwca 2010 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 4 maja 2010 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 23 czerwca 2010 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1711/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010 r.
 9. Ponowienie procedury sporządzania planu - Zarządzenie Nr 1273/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2011 r.
 10. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko - 18 maja 2012 r.
 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 28 maja do 26 czerwca 2012 r.
 12. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 czerwca 2012 r.
 13. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 10 lipca 2012 r.
 14. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2041/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lipca 2012 r.
 15. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 15 lutego 2013 r.
 16. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 25 lutego do 25 kwietnia 2013 r.
 17. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 19 marca 2013 r.
 18. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 8 kwietnia 2013 r.
 19. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1129/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 20. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2377/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.
 21. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 28 sierpnia 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 22. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 września 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu.
 23. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2013 r., poz. 5685.


strona bipPowrót do strony głównej planu