Historia sporządzenia planu KOŚCIELNIKI Logo

Powierzchnia planu - 460,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCV/1271/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOŚCIELNIKI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 125, poz. 786 z dnia 31 marca 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 1 maja 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację działań samorządu jako stymulatora rozwoju funkcji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwoli w tym obszarze zrealizować priorytetowe cele Miasta w tej dziedzinie - poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego. Obszar podejmowanego planu posiada znaczne rezerwy terenów przeznaczonych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do chaosu, a także do obniżenia wartości przestrzeni, dlatego też niezwykle istotna jest dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie. Obszar podejmowanego planu obejmuje również rolniczą przestrzeń produkcyjną, dlatego też konieczne jest utrzymanie i ochrona przed zainwestowaniem tych terenów, stanowiących ważny element systemu przyrodniczego Miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 sierpnia 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 9 października 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2293/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 27 marca 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 6 kwietnia do 6 maja 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 20 kwietnia 2009 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 20 maja 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1252/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2009 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 31 lipca 2009 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 sierpnia do 7 września 2009 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 18 sierpnia 2009 r.
 12. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 21 wrzesnia 2009 r.
 13. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 202/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 17 lutego 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 17 marca 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCV/1271/10 w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 125, poz. 786 z dnia 31 marca 2010 r.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 202/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r.

DRUK NR 1511:
- w dniu 17 lutego 2010 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 17 marca 2010 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniam planu - Rada podjęła uchwałę Nr XCV/1271/10 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)


PROJEKT PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały:

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ PÓŁNOCNA

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ POŁUDNIOWA


PROJEKT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Załącznik nr 2 do uchwały:

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ PÓŁNOCNA

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ POŁUDNIOWA


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCII - 17 lutego 2010 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCV - 17 marca 2010 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2009 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 2 MB)

dokument jpg-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 6 kwietnia do 6 maja 2009 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2009 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 6 kwietnia do 6 maja 2009 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)


Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko:

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ PÓŁNOCNA (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ POŁUDNIOWA (ok. 4 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 lipca 2009 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XI/149/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki",

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki" (edycja po wprowadzeniu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. planu.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 10 sierpnia 2009 r. do 7 września 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

poniedziałki: 14:00 - 16:00,
wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Projekt planu (edycja po wprowadzeniu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag) będzie udostępniony także na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl. Również na tej stronie jest zamieszczony projekt planu w edycji wyłożonej do publicznego wglądu - kwiecień/maj 2009 r. - w stosunku do którego zostały wprowadzone zmiany.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 18 sierpnia 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2009 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XI/149/07  z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu - w dniach od 6 kwietnia do 6 maja 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:30,
- wtorki, środy, czwartki piątki: 8:00 - 10:00.

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone we wschodniej części Krakowa, w granicach dzielnicy XVIII - Nowa Huta, pomiędzy granicą miasta z Gminą Igołomnia - Wawrzeńczyce, a linią kolejową relacji Podłęże - Kraków - Nowa Huta. W części północnej obszar obejmuje tereny osiedla Kościelniki w sąsiedztwie Górki Kościelnickiej; na południu obejmuje część terenów po południowej stronie ul. Igołomskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 20 kwietnia 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala im. J. Lea, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 października 2007 r.

o przedłużeniu terminu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki".


Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o przedłużeniu terminu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki", do którego przystąpiono na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/149/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki".

Zainteresowani mogą skłądać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 9 października 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Przedłużenie terminu składania wniosków do ww. planu następuje w związku z informacją, która ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (patrz: treść ogłoszenia poniżej) (www.bip.krakow.pl) w dziale Planowanie Przestrzenne oraz na stronie internetowej Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa (http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/), określającą koniec terminu składania wniosków do ww. planu na 9 października 2007 r.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XI/149/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje tereny położone we wschodniej części Krakowa pomiędzy granicą miasta z Gminą Igołomnia - Wawrzeńczyce, a linią kolejową relacji Podłęże - Kraków - Nowa Huta. W części północnej obszar obejmuje tereny osiedla Kościelniki w sąsiedztwie Górki Kościelnickiej; na południu obejmuje część terenów po południowej stronie ul. Igołomskiej.
Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 9 października 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XI/149/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 202/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2692/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1252/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 2293/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 208/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2010 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki"(Druk nr 1511):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 120/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip