Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Tyniec - Południe – Procedura

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 sierpnia 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 2 października 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2195/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 października 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 10 października 2008 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 października do 18 listopada 2008 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu - 29 października 2008 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu - do 2 grudnia 2008 r.
 8. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących projektu planu - Zarządzenie Nr 2629/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2008 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1694/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 lipca 2009 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 sierpnia 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 września 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25 czerwaca 2010 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 5 lipca do 2 sierpnia 2010 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian - 13 lipca 2010 r.
 15. Termin wnoszenia uwag dotyczących części projektu planu w zakresie wprowadzonych zmian - do 16 sierpnia 2010 r.
 16. Rozpatrzenie wniesionych uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu planu - Zarządzenie Nr 2158/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 września 2010 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 listopada 2010 r. - głosowanie nad projektem uchwały - Rada odrzuciła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu.

 18. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu - Zarządzenie Nr 380/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r.
 19. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 marca 2014 r. - głosowanie nad projektem uchwały - Uchwała Nr XCIX/1478/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.


strona bipPowrót do strony głównej planu