Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Tyniec - Południe – Projekt planu

 Projekt planu został wykonany przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA POD GŁOSOWANIE

DRUK NR 1248:
- sesja w dniu 3 listopada 2010 r. - (Rada w głosowaniu odrzuciła projekt uchwały)dokument pdf-tekstInformacja Prezydenta Miasta Krakowa o zmianach wprowadzonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe" (Druk nr 1248) w wyniku przegłosowanych przez Radę Miasta Krakowa poprawek oraz o wynikach ponowienia czynności proceduralnych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu - Tekst ujednolicony)


dokument pdf-tekstUzasadnienie do projektu uchwały


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 uchwały (ok. 8 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresie infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXV - 3 listopada 2010 r. (całość dokumentu)


dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 1694/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 lipca 2009 r.

DRUK NR 1248:
- pierwsze czytanie w dniu 26 sierpnia 2009 r.,
- drugie czytanie w dniu 23 września 2009 r. -  (Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu)dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 6 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwały


dokument pdf-tekstInformacja o zapewnieniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe"
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXIX - 26 sierpnia 2009 r. (całość dokumentu)


dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXI - 23 września 2009 r. (całość dokumentu)


dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-23 10:14:41
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2015-07-20 14:41:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-28 09:28:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-27 12:49:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-27 12:35:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-27 14:18:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-27 14:15:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-27 13:32:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-21 12:36:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-22 15:51:28
TOMASZ GDULA
 Edycja