Wersja dokumentu z dnia 2019-04-15 13:24:20

Finanse i mienie

W dziale tym prezentujemy całościową informację o budżetach Miasta (od 2000 roku) oraz sprawozdaniach z ich realizacji (od 2001 roku).

Finanse i mienie

Budżet jest finansowym wyrazem całokształtu działalności samorządu. Budżet Miasta Krakowa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej stanowiącej podstawę gospodarki finansowej w roku budżetowym. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz wszelkie inicjatywy w sprawie jej zmiany należą do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Prezydent Miasta przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta, która do dnia 31 grudnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego uchwala budżet Miasta.

 

Za wykonanie uchwały budżetowej odpowiada Prezydent Miasta.

 

Dwa razy w roku Prezydent Miasta przygotowuje sprawozdanie z realizacji budżetu:

  • w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze
  • w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa.

Rada Miasta rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

 

Drugą część działu stanowi informacja o mieniu gminy, czyli:

  1. Skonsolidowany bilans Gminy Miejskiej Kraków - tabelaryczne przedstawienie aktywów i pasywów Gminy Miejskiej Kraków w układzie na początek i koniec danego roku. Bilans skonsolidowany sporządzany jest w oparciu o bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz skonsolidowane bilanse instytucji kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, fundacji i spółek kapitałowych, w których Gmina Miejska Kraków posiada akcje lub udziały.
  2. Stan posiadania - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Krakowa (dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego).
  3. Spółki miejskie - informacja o jednoosobowych spółkach Miasta Krakowa, spółkach z udziałem kapitału Miasta Krakowa, fundacjach Miasta Krakowa i fundacjach z udziałem Miasta Krakowa.
  4. Nieruchomości Miasta Krakowa - przegląd ofert nieruchomości: działek, budynków i lokali przygotowanych m.in. do sprzedaży lub wydzierżawienia. Prezentowana informacja zawiera komplet danych umożliwiający zapoznanie się między innymi z lokalizacją, stanem nieruchomości i możliwością ich wykorzystania, opisem lokali oraz informacjami o przetargach.
  5. Komunalizacja nieruchomości - informacje o nieruchomościach podlegających komunalizacji z mocy prawa. W stosunku do tych nieruchomości Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Miejskiej Kraków ustaliła, że w określonych ustawami terminach stanowiły one własność Skarbu Państwa i na podstawie właściwych przepisów stały się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków. Nieruchomości te obejmowane są spisami inwentaryzacyjnymi wykładanymi do publicznego wglądu na okres 30 dni.
     

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2007-05-30
Data publikacji:
2007-05-30
Data aktualizacji:
2019-04-15