Wersja dokumentu z dnia 2018-03-02 10:26:31

Finanse i mienie

W dziale tym prezentujemy całościową informację o budżetach Miasta (od 2000 roku) oraz sprawozdaniach z ich realizacji (od 2001 roku).

Finanse i mienie

Budżet jest finansowym wyrazem całokształtu działalności samorządu. Budżet Miasta Krakowa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej stanowiącej podstawę gospodarki finansowej w roku budżetowym. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz wszelkie inicjatywy w sprawie jej zmiany należą do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Prezydent Miasta przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta, która do dnia 31 grudnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego uchwala budżet Miasta.

 

Za wykonanie uchwały budżetowej odpowiada Prezydent Miasta.

 

Dwa razy w roku Prezydent Miasta przygotowuje sprawozdanie z realizacji budżetu:

  • w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze
  • w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa.

Rada Miasta rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

 

Drugą część działu stanowi informacja o mieniu gminy, czyli:

  1. Skonsolidowany bilans Gminy Miejskiej Kraków - tabelaryczne przedstawienie aktywów i pasywów Gminy Miejskiej Kraków w układzie na początek i koniec danego roku. Bilans skonsolidowany sporządzany jest w oparciu o bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz skonsolidowane bilanse instytucji kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, fundacji i spółek kapitałowych, w których Gmina Miejska Kraków posiada akcje lub udziały.
  2. Stan posiadania - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Krakowa (dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego).
  3. Spółki miejskie - informacja o jednoosobowych spółkach Miasta Krakowa, spółkach z udziałem kapitału Miasta Krakowa, fundacjach Miasta Krakowa i fundacjach z udziałem Miasta Krakowa.
  4. Nieruchomości Miasta Krakowa - przegląd ofert nieruchomości: działek, budynków i lokali przygotowanych m.in. do sprzedaży lub wydzierżawienia. Prezentowana informacja zawiera komplet danych umożliwiający zapoznanie się między innymi z lokalizacją, stanem nieruchomości i możliwością ich wykorzystania, opisem lokali oraz informacjami o przetargach.
  5. Komunalizacja nieruchomości - informacje o nieruchomościach podlegających komunalizacji z mocy prawa. W stosunku do tych nieruchomości Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Miejskiej Kraków ustaliła, że w określonych ustawami terminach stanowiły one własność Skarbu Państwa i na podstawie właściwych przepisów stały się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków. Nieruchomości te obejmowane są spisami inwentaryzacyjnymi wykładanymi do publicznego wglądu na okres 30 dni.
     

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2007-05-30
Data publikacji:
2007-05-30
Data aktualizacji:
2019-04-15
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-15 13:24:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-02 10:26:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:53:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:33:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-03-06 11:05:18
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-04-30 11:18:36
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-07 12:13:00
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-07 11:56:05
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-25 13:32:20
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-01-20 15:06:08
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-19 12:55:55
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-18 11:37:39
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-18 11:37:17
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 11:13:58
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-03-04 13:33:05
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-03-04 13:32:05
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 12:17:47
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 12:02:58
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 12:01:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:59:41
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:59:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:58:26
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:57:49
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:47:16
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:45:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:45:20
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:44:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:43:42
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:42:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:41:38
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:40:23
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:39:48
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:38:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:37:26
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:36:12
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:34:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:34:01
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:33:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:32:41
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:29:07
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:15:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-20 11:01:17
ROMANISZYN ŁUKASZ
 Edycja
2008-10-20 09:50:50
ROMANISZYN ŁUKASZ
 Edycja
2008-10-20 09:49:06
ROMANISZYN ŁUKASZ
 Edycja
2008-10-15 15:40:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-30 13:42:25
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-30 13:39:04
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:51:48
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:51:36
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:50:48
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:50:09
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:49:24
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:49:06
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:48:01
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:41:35
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:38:49
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:38:27
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:38:15
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:37:28
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:42:40
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:42:04
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:40:02
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:38:38
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:37:39
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:35:37
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:17:19
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:16:12
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-27 09:56:37
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 15:23:51
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:51:37
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:49:04
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:45:30
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:42:56
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:39:59
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:36:21
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:31:44
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-25 09:23:30
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja