Wersja dokumentu z dnia 2008-10-29 12:17:47

Finanse i mienie

W dziale tym prezentujemy całościową informację o budżetach miasta (od 2000 roku) oraz sprawozdania z ich realizacji (od 2001 roku).

 

Budżet jest finansowym wyrazem całokształtu działalności samorządu. Budżet Miasta Krakowa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej stanowiącej podstawę gospodarki finansowej w roku budżetowym. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz wszelkie inicjatywy w sprawie jej zmiany należą do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Prezydent Miasta przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta, która przed rozpoczęciem roku budżetowego uchwala budżet Miasta.
Za wykonanie uchwały budżetowej odpowiada Prezydent Miasta.

Dwa razy w roku Prezydent Miasta przygotowuje sprawozdanie z realizacji budżetu:

  • w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze
  • w terminie do 20 marca roku następnego po roku budżetowym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa.

Rada Miasta rozpatruje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

 

 

Zobacz więcej o konstruowaniu budżetu miasta oraz udzielaniu absolutorium.Drugą część działu stanowi informacja o mieniu gminy, czyli:

  1. Bilans Gminy - tabelaryczne przedstawienie aktywów i pasywów gminy miejskiej Kraków w układzie na początek i koniec danego roku. Bilans skonsolidowany sporządzany jest w oparciu o bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz skonsolidowane bilanse instytucji kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, fundacji i spółek kapitałowych, w których Gmina Miejska Kraków posiada akcje lub udziały.
  2. Stan posiadania - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Krakowa (dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu; dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji; dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego).
  3. Spółki miejskie - informacja o jednoosobowych spółkach miasta Krakowa, spólkach z udziałem kapitału miasta Krakowa, fundacjach miasta Krakowa i funadacjach z udziałem miasta Krakowa.
  4. Nieruchomości Miasta Krakowa - przegląd ofert nieruchomości: działek, budynków i lokali przygotowanych do sprzedaży lub wydzierżawienia. Prezentowana informacja zawiera komplet danych umożliwiający zapoznanie się miedzy innymi z lokalizacją, stanem nieruchomości i możliwością ich wykorzystania, opisem lokali oraz informacjami o przetargach.
  5. Komunalizacja nieruchomości - informacje Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Miejskiej Kraków o nieruchomościach podlegających komunalizacji z mocy prawa. W stosunku do tych nieruchomości ustalono, że w określonych ustawami terminach stanowiły one własność Skarbu Państwa i na podstawie właściwych przepisów stały się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków. Nieruchomości te obejmowane są spisami inwentaryzacyjnymi wykładanymi do publicznego wglądu na okres 30 dni. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna posiada interes prawny do nieruchomości objętych spisem może złożyć do niego zastrzeżenia w okresie wyłożenia. Zastrzeżenia rozpatruje Komisja Inwentaryzacyjna i zajmuje odpowiednie stanowisko w danej sprawie.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-15 13:24:20
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-02 10:26:31
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 14:53:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 10:33:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-03-06 11:05:18
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-04-30 11:18:36
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-07 12:13:00
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-07 11:56:05
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-25 13:32:20
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-01-20 15:06:08
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-19 12:55:55
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-18 11:37:39
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-18 11:37:17
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-09 11:13:58
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-03-04 13:33:05
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-03-04 13:32:05
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 12:17:47
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 12:02:58
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 12:01:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:59:41
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:59:11
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:58:26
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:57:49
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:47:16
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:45:55
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:45:20
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:44:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:43:42
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:42:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:41:38
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:40:23
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:39:48
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:38:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:37:26
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:36:12
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:34:33
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:34:01
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:33:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:32:41
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:29:07
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-29 11:15:37
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-10-20 11:01:17
ROMANISZYN ŁUKASZ
 Edycja
2008-10-20 09:50:50
ROMANISZYN ŁUKASZ
 Edycja
2008-10-20 09:49:06
ROMANISZYN ŁUKASZ
 Edycja
2008-10-15 15:40:18
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-30 13:42:25
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-30 13:39:04
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:51:48
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:51:36
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:50:48
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:50:09
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:49:24
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:49:06
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:48:01
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:41:35
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:38:49
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:38:27
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:38:15
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-28 09:37:28
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:42:40
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:42:04
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:40:02
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:38:38
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:37:39
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:35:37
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:17:19
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-25 11:16:12
PRZYBYŁO SZYMON - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-27 09:56:37
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 15:23:51
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:51:37
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:49:04
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:45:30
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:42:56
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:39:59
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:36:21
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-26 12:31:44
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-04-25 09:23:30
STOKŁOSA AGNIESZKA - REDAKCJA BIP
 Edycja